LA VOIX DES ORGANISATIONS JUIVES DE BELGIQUE

Absence des militaires

Communiqués

Bruxelles, le 23 juin 2021Que faire du risque sécuritaire en l'absence de militaires?

Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (le "CCOJB") et le Forum der Joodse Organisaties ("FJO") demandent au gouvernement d'assurer la sécurité pour les Belges juifs - il n'appartient à aucun citoyen de supporter le coût de sa propre sécurité.

Le CCOJB et le FJO s'inquiètent de l'intention du gouvernement fédéral de mettre fin à la mission du personnel militaire en ce qui concerne la protection des civils et des institutions juives à partir du mois de septembre, et ce, alors qu'aucune solution équivalente n'a encore été proposée pour garantir la sécurité des citoyens qui fréquentent les évènements ou les institutions juives de notre pays.Parfaitement conscients des efforts considérables consentis ces dernières années, le CCOJB et le FJO sont évidemment reconnaissants de la protection accordée jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à présent, cette protection prenait également la forme de la mission de présence de nos militaires aux abords des quartiers et institutions juives de notre pays, ce qui est non seulement efficace mais aussi indéniablement dissuasif.Les soldats sont apparus dans les rues parce que la police n'avait pas suffisamment de personnel disponible pour garantir la sécurité des Belges fréquentant les quarties et les institutions juives, alors que l'OCAM y reconnaît un risque sécuritaire élevé.L'intention annoncée de retirer l'armée augmente en elle-même la menace et renforce donc également le sentiment d'insécurité.De plus, le risque sécuritaire n'a pas diminué ces derniers mois, bien au contraire. Celui-ci est établi de manière indépendante et s'applique toujours de la même manière aux quartiers et institutions juives. Malheureusement, les tensions au Moyen-Orient ont également conduit à une multiplication d'incidents antisémites ces dernières semaines. Une diminution significative de la sécurité des Belges fréquentant nos institutions dans ces circonstances est donc particulièrement problématique.Au cours de l'année écoulée, la communauté juive de notre pays a souligné à plusieurs reprises la nécessité de continuer à fournir une protection adéquate aux institutions juives et aux quartiers juifs.Ni le CCOJB, ni le FJO, n'ont à ce jour reçu de réponses précises des autorités pour assurer une sécurté fonctionnellement équivalente.

Le CCOJB et le FJO ne sont pas nécessairement opposés à une autre forme de sécurité que des militaires lourdement armés. Cela étant, si la présence militaire est réduite, cette diminution doit être accompagnée d'un dispositif sécuritaire au moins équivalent.Le CCOJB et le FJO interpellent donc les décideurs politiques pour que les mesures sécuritaires ne soient aucunement diminuées dans les circonstances actuelles. 

***

NLFJO en CCOJB roepen overheid dringend op te blijven instaan voor adequate beveiliging van joodse wijken en instellingenHet Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Comité de Cordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) uiten hun uiterste bezorgdheid over het voornemen van de federale regering om vanaf september geen militairen meer te voorzien voor de bescherming van burgers en burgerdoelen in de joodse wijken en voor joodse instellingen, en dit terwijl er vooralsnog niet is voorzien in alternatieve evenwaardige oplossingen die de veiligheid van de joodse burgers en joodse instellingen zullen vrijwaren.Het FJO en het CCOJB wensen vooreerst de overheid te bedanken voor de aanzienlijke inspanningen die zij de voorbije jaren heeft gedaan om in de veiligheid van haar burgers te voorzien in de joodse wijken en in de omgeving van joodse instellingen, en is hier zeer erkentelijk voor. Dit omvatte tot nu toe de aanwezigheid van militairen hetgeen niet enkel efficiënt is maar tevens ontegensprekelijk een afschrikeffect heeft.De militairen verschenen in het straatbeeld omdat in het verleden de politie onvoldoende personeel voor de beveiliging van de Joodse wijk ter beschikking had, terwijl er een hoog veiligheidsrisico is. Het aangekondigde voornemen de militairen terug te trekken doet op zich al het dreiging-risico verhogen en versterkt derhalve ook het gevoel van onveiligheid bij de Joodse bevolking.Bovendien is het veiligheidsrisico de afgelopen maanden niet gedaald, wel integendeel. Wat de joodse wijken en instellingen betreft geldt nog altijd het op één na hoogste veiligheidsrisico (OCAD 3), maar ook de spanningen in het Midden-Oosten de afgelopen maanden hebben geleid tot veelvuldigheid aan antisemitische voorvallen en een verhoogd risico. Het voornemen om in deze omstandigheden de beveiliging van de joodse wijken drastisch te verminderen is bijzonder problematisch.De joodse gemeenschap in ons land heeft in het afgelopen jaar meermaals reeds gewezen op de noodzaak om te blijven voorzien in passende bescherming van joodse instellingen en joodse wijken.Het FJO en het CCOJB hebben vooralsnog geen respons ontvangen van de overheden met enige concrete gelijkwaardige alternatieve oplossingen.Het FJO en het CCOJB zijn niet noodzakelijk gekant tegen een andere manier van beveiligen dan via de zwaarbewapende militairen, doch indien de aanwezigheid van militairen wordt afgebouwd dient zij tegelijkertijd worden vergezeld met een veiligheidspakket dat minstens evenwaardig is (bv genoeg en adequaat bewapende politie-eenheden, of enige andere oplossing met gelijkaardig veiligheidsniveau).Het FJO en het CCOJB doen een klemmende oproep aan de overheid op alle niveaus om de waakzaamheid en de veiligheidsmaatregelen geenszins te verminderen.Het dient beklemtoond te worden dat de Joodse gemeenschap er niet voor gekozen heeft om bescherming nodig te hebben. Eenieder heeft het recht om in veiligheid te leven en de overheid heeft de plicht om haar burgers te beschermen.De Joodse gemeenschap heeft in deze zware tijden eerder meer dan minder bescherming om haar veiligheid te vrijwaren.Wij roepen de diverse overheden op om onmiddellijk in contact te treden over hoe zij dit acuut veiligheidsprobleem op korte termijn concreet en op passende wijze zullen opvangen.

Partager ce contenu Retour